Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe (w tys. złotych)

Rok zakończony
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów 31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. 31 grudnia 2012 r. 31 grudnia 2011 r. 31 grudnia 2010 r. 31 grudnia 2009 r. 31 grudnia 2008 r. 31 grudnia 2007 r.
Przychody 480.375 409.325 488.083 402.891 160.470 284.789 101.971 167.252 82.630
Zysk brutto ze sprzedaży 77.017 72.990 91.330 97.604 30.902 64.021 17.118 39.152 26.851
Zysk brutto przed opodatkowaniem 49.578 52.042 45.158 43.703 1.362 47.548 8.526 19.541 21.929
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 79.744 42.309 26.096 20.033 22.319 31.695 6.276 14.038 17.818
Zysk netto 81.564 46.527 28.763 24.985 28.146 35.714 6.184 12.866 17.818
 
Rok zakończony
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych 31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. 31 grudnia 2012 r. 31 grudnia 2011 r. 31 grudnia 2010 r. 31 grudnia 2009 r. 31 grudnia 2008 r. 31 grudnia 2007 r.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 61.983 26.921 203.935 95.761 112.397 142.772 24.657 (44.424) 37.417
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14.581) (10.087) (18.921) (19.980) (53.173) (1.325) (9.823) 28.014 (5.057)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 115.142 (26.827) (102.195) (79.435) (120.238) (20.623) (2.935) 36.461 (14.395)
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych 162.544 (9.993) 82.819 (3.654) (61.014) 120.824 11.899 20.051 17.965
 
Na dzień
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. 31 grudnia 2012 r. 31 grudnia 2011 r. 31 grudnia 2010 r. 31 grudnia 2009 r. 31 grudnia 2008 r. 31 grudnia 2007 r.
Grunty przeznaczone pod zabudowę zakwalifikowane do aktywów trwałych 121.737 57.921 136.316 167.113 131.070 208.375 212.349 178.539
Zapasy 594.697 522.596 441.215 658.276 687.580 505.130 630.989 634.224 161.478
Razem aktywa 1.478.617 1.141.208 1.080.422 1.210.835 1.216.465 1.046.466 1.054.566 1.016.629 210.028
Kapitał własny 524.174 476.795 453.231 522.902 545.245 549.042 297.440 291.428 43.738
Zobowiązania długoterminowe 498.279 339.488 298.114 249.247 304.404 349.659 521.287 568.915 49.724
Zobowiązania krótkoterminowe 456.164 324.925 329.077 438.686 366.816 147.765 235.839 156.286 116.566
 
Na dzień
Pozostałe informacje 31 grudnia 2015r. 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. 31 grudnia 2012 r. 31 grudnia 2011 r. 31 grudnia 2010 r. 31 grudnia 2009 r. 31 grudnia 2008 r. 31 grudnia 2007 r.
Liczba akcji – średnia ważona w okresie 262.935.836 262.061.890 259.227.819 257.712.816 257.390.000 198.390.000 198.390.000 156.676.057 62.074.792
Zysk netto przypadający na 1 akcję (w złotych) 0,30 0,17 0,10 0,08 0,09 0,15 0,03 0,09 0,29


Grupa ROBYG_wybrane dane finansowe 2011-2015, Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Przepływy Pieniężne