Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe (w tys. złotych)

Rok zakończony
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. 31 grudnia 2012 r.
Przychody 517.081 480.375 409.325 488.083 402.891
Zysk brutto ze sprzedaży 116.134 77.017 72.990 91.330 97.604
Zysk brutto przed opodatkowaniem 117.249 49.578 52.042 45.158 43.703
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 108.672 79.744 42.309 26.096 20.033
Zysk netto 104.030 81.564 46.527 28.763 24.985
 
Rok zakończony
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. 31 grudnia 2012 r.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (39.042) 61.983 26.921 203.935 95.761
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (42.189) (14.581) (10.087) (18.921) (19.980)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 61.296 115.142 (26.827) (102.195) (79.435)
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych (19.935) 162.544 (9.993) 82.819 (3.654)
 
Na dzień
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. 31 grudnia 2012 r.
Grunty przeznaczone pod zabudowę zakwalifikowane do aktywów trwałych 120.859 121.737 57.921 136.316 167.113
Zapasy 837.814 594.697 522.596 441.215 658.276
Razem aktywa 1.753.561 1.478.617 1.141.208 1.080.422 1.210.835
Kapitał własny 561.132 524.174 476.795 453.231 522.902
Zobowiązania długoterminowe 651.687 498.279 339.488 298.114 249.247
Zobowiązania krótkoterminowe 540.742 456.164 324.925 329.077 438.686
 
Na dzień
Pozostałe informacje 31 grudnia 2016r. 31 grudnia 2015r. 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. 31 grudnia 2012 r.
Liczba akcji – średnia ważona w okresie 263.092.000 262.935.836 262.061.890 259.227.819 257.712.816
Zysk netto przypadający na 1 akcję (w złotych) 0,41 0,30 0,17 0,10 0,08


Grupa ROBYG_wybrane dane finansowe 2011-2016, Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Przepływy Pieniężne