Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe (w tys. złotych)

Rok zakończony
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów 31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. **
Przychody 737.944 517.081 480.375 409.325 488.083
Zysk brutto ze sprzedaży 195.229 116.134 77.017 72.990 91.330
EBIT = zysk operacyjny 173.804 122.894 59.046 60.460 56.372
Zysk netto 135.493 104.030 81.564 46.527 28.763
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 109.924 108.672 79.744 42.309 26.096
 
Rok zakończony
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych 31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. **
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 145.626 (108.033) 61.983 26.921 203.935
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (55.274) (18.563) (14.581) (10.087) (18.921)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (38.039) 106.661 115.142 (26.827) (102.195)
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych 52.313 (19.935) 162.544 (9.993) 82.819
 
Na dzień
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. **
Zapasy wraz z gruntami przeznaczonymi pod zabudowę zakwalifikowanymi do aktywów trwałych 1.047.921 958.673 716.434 580.517 577.531
Razem aktywa 1.989.339 1.753.561 1.478.617 1.141.208 1.080.422
Kapitał własny 694.791 561.132 524.174 476.795 453.231
Długoterminowe zobowiązania odsetkowe 414.510 607.318 469.827 309.864 258.839
Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe 312.188 212.474 133.424 82.970 124.326
Zaliczki otrzymane od klientów 328.037 204.096 192.596 141.367 153.900
 

** by zachować porównywalność danych, dane finansowe w roku 2013 dotyczące wspólnych przedsięwzięć zostały wyliczone metodą praw własności