Podstawowe wskaźniki

Rok zakończony
Wskaźnik 31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. **
EBIT = Zysk operacyjny 173.804 122.894 59.046 60.460 56.372
Marża zysku brutto ze sprzedaży = Zysk brutto ze sprzedaży / Przychody ze sprzedaży 26,46% 22,46% 16,03% 17,83% 18,71%
ROS = Zysk netto / Przychody ze sprzedaży 18,36% 20,12% 16,98% 11,37% 5,89%
ROA = Zysk netto / Aktywa razem 6,81% 5,93% 5,52% 4,08% 2,66%
Na dzień
31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. **
Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe 1,94 2,48 2,42 2,57 2,12
Łącznie zobowiązania / Aktywa razem 65% 68% 65% 58% 58%
ROE = Zysk netto / kapitał własny 19,5% 18,5% 15,6% 9,8% 6,3%
Wskaźnik zadłużenia netto = zadłużenie netto* / kapitał własny 0,36 0,56 0,26 0,24 0,12
* Zadłużenie netto = oprocentowane zobowiązania – pożyczki od podmiotów powiązanych – środki pieniężne i ich ekwiwalenty – środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych

** by zachować porównywalność danych, dane finansowe w roku 2013 dotyczące wspólnych przedsięwzięć zostały wyliczone metodą praw własności