Podstawowe wskaźniki

Rok zakończony
Wskaźnik 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. 31 grudnia 2012 r.
Zysk netto / Przychody ze sprzedaży 20,12% 16,98% 11,37% 5,92% 6,20%
Zysk brutto ze sprzedaży / Przychody ze sprzedaży 22,46% 16,03% 17,83% 18,63% 24,23%
Zysk netto / Aktywa razem 5,93% 5,52% 4,08% 2,43% 2,06%
Na dzień
31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. 31 grudnia 2012 r.
Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe 2,48 2,42 2,57 2,15 1,89
Łącznie zobowiązania / Aktywa razem 68% 65% 58% 62% 57%